Pokud nájemce bytu pokračuje v jeho užívání po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, dojde k prodloužení nájemní smlouvy. V nájemní smlouvě lze však ujednat i něco jiného:

Zákon č. 89/2012 Sb, § 2285

Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.

Kontaktní formulář